Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
İhale İlanı
 
          Ekonomik ömrünü tamamlamış, hasarlı durumda bulunan muhtelif marka ve modelde 16 (Onaltı) adet taşıt ve 1 (bir) kalem mal/malzeme, 4645 Sayılı Kanunun uygulanmasına esas yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca 04.09.2018 Salı günü Saat 14:30’da açık artırma usulüne göre mübadele edilecektir.

 

MÜBADELE İLANI ​

Ekonomik ömrünü tamamlamış, hasarlı durumda bulunan (10) adet değişik cins ve marka binek oto, (6) adet kamyonet tipi taşıt olmak üzere toplam: (16) adet taşıt, yaklaşık olarak (6.000) kg. hurda alüminyum araç plakası malzemeleri 4645 Sayılı Kanunun 38. Maddesi uyarınca (5) adet 2018 model Renault Kangoo Multix Joy 1.5 dci  90 bg (Opak Mineral Beyaz) Standart Donanımına ek olarak yedek lastiği eklenmiş şekilde dizel tipi taşıt, (20) adet Viola P132-2 King Makam Koltuğu, (10) adet  HSM Shredstar X5 Evrak İmha makinelerini açık arttırma usulüne göre mübadele edilecektir.

1-İdarenin

a) Adresi

:

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Konferans Salonu Aziziye Mah. İstanbul Cad. No:168/1 Merkez/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası

:

0 380 524 62 74 / 75 (6450 Dahili) – Fax : 0 380 523 56 42

c) Elektronik posta adresi

:

 duzcelojistik@egm.gov.tr

2-Mübadele konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Ekonomik ömrünü tamamlamış, hasarlı durumda bulunan (10) adet muhtelif marka ve modelde binek taşıt, (6) adet kamyonet tipi taşıt olmak üzere toplam: (16) adet taşıt, yaklaşık olarak (6.000) kg. hurda alüminyum araç plakası malzemesidir.

b)Teslim Etme ve Teslim Alma

:

Mübadelede teklif edilen taşıtlar, mal ve malzemeler Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası bahçesi Fevzi Çakmak Mah. Düzce Adliyesi Yanı Merkez/DÜZCE adresine teslim edilip, aynı adresten teslim alınacakatır.

c) Teslim Etme Tarihi

:

Mübadelede verilmesi teklif edilecek araçlar, makineler ve artırımda teklif edilecek mal/malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren 10(on)takvim günü içinde idareye teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi

:

Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı alınacak olan taşıt ile diğer mal-malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (5) takvim günü içerisinde yüklenici firma veya kişi tarafından bulunduğu yerden tek seferde teslim alınması zorunludur. 

3-Mübadele Usulü

:

Mübadele açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

4-Mübadelenin

a) Yapılacağı yer

:

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Konferans Salonu Aziziye Mah. İstanbul Cad. No:168/1 Merkez/DÜZCE

b) Tarihi ve saati

:

04/09/2018 Salı günü Saat : 14.30’ da

5- Mübadeleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Uygulanacak Kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu”

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, Ehliyet vb.) ibraz edeceklerdir.

 

6-İhaleye katılamayacak olanlar:

Aşağıda belirtilenler ihaleye katılamazlar.

a) İhaleyi yapan idarenin harcama yetkilileri,

b) İhaleyi yapan idarenin ihale iş ve işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek ve sonuçlandırmakla görevli kişiler,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin anne, baba, eş ve çocukları ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları, 

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıkları hariç),

d) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

7- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8- Mübadele dokümanı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği Merkez/DÜZCE adresinde görülebilir ve mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunlu olup 50,00-TL karşılığı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği (Düzce Muhasebe Müdürlüğüne doküman bedeli yatırıldıktan sonra makbuz ibraz edilecektir.) adresinden görülebilir ve satın alınabilir.

9- Teklifler 04/09/2018 Salı günü Saat :14.30’a kadar Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğine teslim edilecek, posta yoluyla teklif alınmayacaktır.(İhale veya mübadele tarihi ve saatinden sonra idareye iletilen teklif mektupları kesinlikle dikkate alınmayacaktır.) Mübadeleye teklif verilmesi şartnamenin tamamının kabulü anlamını taşımaktadır.

10- Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

11-Müdürlüğümüzce Verilecek Mala ait tahmini bedel 399.250,00.-TL (ÜçyüzdoksandokuzbinikiyüzelliTürklirası) olup, isteklilerin mübadeleye katılabilmeleri için tahmini bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat yatırmaları zorunludur.

12- Sözleşme yapılmayacaktır. Ancak, şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi zorunludur.

13- Mübadeleye katılacak firma ya da kişi işin tamamı için teklif verecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

14- Mübadele Edilecek Malın Özellikleri:

S.NO

PLAKASI

MARKASI

MODELİ

SİLNDİR HACMI (cm3)

MOTOR GÜCÜ (kwa)

HASAR DURUMU (%)

DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

1

81 A 0020

Renault Megane

2009

1598

80

……

Tamiri ile kullanılır.

2

81 A 0024

Renault Megane

2004

1598

97

……

Tamiri ile kullanılır

3

81 A 0043

Renault Megane

2004

1598

97

……

Tamiri ile kullanılır

4

81 A 0046

Ford Transit

2007

2402

--

……

Tamiri ile kullanılır

5

81 A 0055

Ford Connect

2007

1753

66

……

Tamiri ile kullanılır

6

81 A 0056

Ford Connect

2008

1753

66

……

Tamiri ile kullanılır

7

81 A 0059

Ford Connect

2011

1753

66

……

Tamiri ile kullanılır

8

81 A 0086

Fiat Albea

2008

1248

70

……

Tamiri ile kullanılır

9

81 A 0087

Ford Connect

2008

1753

90

……

Tamiri ile kullanılır

10

81 A 0099

Toyota Corolla

2004

1598

81

……

Tamiri ile kullanılır

11

81 A 0111

Renault Megane

2006

1598

110

……

Tamiri ile kullanılır

12

81 A 0118

Ford Connect

2010

1753

66

……

Tamiri ile kullanılır.

13

81 A 0122

Renault Clio

2000

1390

55

……

Tamiri ile kullanılır

14

81 A 0123

Fiat Linea

2011

1598

77

……

Tamiri ile kullanılır.

15

81 A 0124

Fiat Linea

2011

1598

77

……

Tamiri ile kullanılır.

16

81 A 0211

Toyota Corolla

2007

1598

81

……

Tamiri ile kullanılır.

 

MAL / MALZEMELER

S.N.

CİNSİ

MARKA MODEL

MİKTARI

DURUMU

1

Hurda Alüminyum Araç Plakası

…..

6.000 kg

Hurda

 

15- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden başlamak üzere mübadele tarihinden bir gün (1) öncesine kadar, hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası bahçesi Fevzi Çakmak Mah. Düzce Adliyesi Yanı Merkez/DÜZCE adresinde görülebilir.

16- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta veya verilen tüm teklifleri red ederek mübadeleyi iptal etmekte serbesttir. Bu durumda idare her hangi bir yükümlülük altına girmeyecektir.

 ​

 
 
 • Trafik Güvenliği
 • Havanı Koru
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • CİMER
 • KGYS